flamujt

- Kompania jonë është e anglazhuar që për kandidatët tanë të ketë procedura të përshpejtuara për marrjen e lejeve të punës dhe marrjen e terminëve si dhe vizave të punës në mënyrë të përshpejtuar në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë

- MEDPRODUS është e angazhuar që për kandidatët tanë të përkujdeset jo vetëm për qështje të vizave dhe kontratave por, edhe për banim si dhe qështje të tjera sidomos gjate flllimit dhe adoptimit të kanditatit

- Mbajmë kurse të gjuhës gjermane. Kohëzgjatja e kursit 4-6 muaj max
- Praktik për përgatitje profesionale (në infermieri)
- Letësim për vendbanimin,
- Lehtësim mbi informatat të shumta / zyra në gjermani .
Si dhe kujdesi për caktimin e Terminit për ambasadë