PER PLEQKërkohen 20 kujdestare për pleq

Vendi: Gjermani